New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Babafelize likolo zepahami bakupa misebezi kwa muuso

Babafelize likolo zepahami bakupa misebezi kwa muuso

2018-07-30  Staff Report 2

Babafelize likolo zepahami bakupa misebezi kwa muuso
Selma Ikela Windoko/Oshakati/Katima Mulilo – Babasabeleki ili babafelize likolo mwanaha kaufela nebaile mwamakululu Labutanu viki yefelile, banze batinile liapalo zabona zamishukwe inze balaela kuli bakenywe misebezi mwalibaka zetokwa babeleki. Nebazwezipili kukupa muuso kuli uhulise taba ya njimo kakuli naha isaleka buñata bwa lico zayona mwalinaha zeibapani niyona. Mwa Oshakati bababato eza ba 25 neba bonahalile kwa kucaula, mi neba zwile kwasibaka samakopanelo alintolo sa Yetu, kuliba kwamaofesi akatengo kasikiliti sa Oshana, kuyo tambeka liñolo labona la linonge, kuyabona za ofesi Moses Matatias. Buñata bwa bane bacaula nebaize bana nimampampili mwalitaba zakamuhelo ni kufa misebezi, ene bafumani kwasikolo sesipahami sa International University Management. Nihaa, babañwi bakubona kimaticele swalelele, balaela kuli muuso ubafe misebezi yezamaelela nimampampili abona. Matatias naelelize babafelize liko babasika ñolisa kale mabizo abona kwa katengo kasikiliti kuli baeze cwalo. Mwa Katima Mulilo basikai babafelize likolo zepahami nebatambekile liñolo labona lalinonge kumubusisi wa sikiliti sa Zambezi Lawrence Sampofu. Babafelize likolo zepahami mwa Katima Mulilo nebaize bana nimampampili mwa litaba za kamaiso yamuuso, ni mwalitaba zakutalima muhupulelo wabatu. Mwa Windoko babafelize likolo zepahami nebaize muuso ualabele kwalinonge zabona kwamafelo aviki. Sikwata sene sicauzi mwa Windoko nekuna nibane bafumani mishukwe yabona kwalikolo zepahami zeli mwahala naha, babañwi nebafumani mampampili kuzwelela kwa likolo zeli mwa India, Ukraine, Malaysia, ni Russia mi bana nizibo mwalitaba zatuto, buoki, zamasheleñi, njimo, mulao, ni zakamaiso yalipisinisi. Mwa Windoko, Mateus Ndalipo Kaholongo muzamaisi mwaofesi ya Ngambela wanaha na amuhezi liñolo la linonge. Kaholongo nafilwe hape mukoloko wababafelize likolo zepahami babasina misebezi babafita famianda yelobapeli. Kaholongo nasepisize sikwata kuli liñolo la linonge likayofita kwaliofesi zelukela. Hana bala liñolo la linonge kakuyemela sikwata, Johaness Kondjeleni nakupile muuso kuekeza misebezi yeufa kubabafelize likolo zepahami, kakuli hala lilimo zefitile, buñata bwa babeleki bamuuso batimezi, mi babañwi bapumuzi famusebezi, kapa batuhezi kabubona. “Lulaela kuli libaka kaufela zesina babeleki lifiwe kapilipili kubabana nizibo babaitulezi feela mwahae. Buñata bwaluna luse lufumani zibo yafamusebezi mi luitukiselize. Luswanezi kufiwa misebezi kuli lutuse muuso mwamayemo auli kuona. Kitaba yabutokwa kuli booko bobunca ni maata lisebeliswe mwakulwanisa makayamana,” nekubulezi Kondjeleni. Sikwata nesilaezi hape kuli babana nizibo yanjimo bafiwe misebezi mwa njimo. “Sesitisa kuli njimo itepelele kikubeya batu babasina zibo yanjimo mwamisebezi. Luswanezi kubulukela hahulu mwakubukeleza lico, nikususueza babana nimishukwe baluna kuli bakene mwalitaba zakuipeleka,” nekubulezi Kondjeleni. Yomuñwi wabane bacaula yana nimpampili yetuna mwalitaba za kamaiso yamapurojekiti yana fumani kwa sikolo sesipahami sa Malaysia, Mweendeleli Ahtisaari, mwa silimo sa 2016, mi upalezwi kufumana musebezi mwalilimo zepeli zefelile. Nafumani lituto zahae kakulifelwa kimuuso wa Malaysia. “Bumai kikuli haiba ulifezwi kinaha yeñwi bakulumelela feela kubeleka mwanaha yahao kanako yetomilwe pili usikaya kuyobeleka mwalinaha zeñwi. Hanikoni kuya kwalinaha zeli buse bwa mawate kuyobata musebezi kakuli nifungezwi mwanaha mo kalilimo zeketalizoho,” nekubulezi Ahtisaari. Babihi babañwi neli Nuusita Ashipala mwa Oshakati ni Aron Mushaukwa mwa Katima Mulilo
2018-07-30  Staff Report 2

Tags: Khomas
Share on social media