New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Muni waShakati a hanauna po eumbo lomulumenhu e na oulema… Okwa kala ta nangala moshikwaka shotuwa oule womido nhano

Muni waShakati a hanauna po eumbo lomulumenhu e na oulema… Okwa kala ta nangala moshikwaka shotuwa oule womido nhano

2023-03-30  Festus Hamalwa

Muni waShakati a hanauna po eumbo lomulumenhu e na oulema… Okwa kala ta nangala moshikwaka shotuwa oule womido nhano

Omulumenhu weedula 54 e na oulema okwa fiwa pomutenya eshi eumbo laye la hanaunwa po kumuni waShakati shaashi vati  ha holeke ookalyamupombo noinima ya vakwa meumbo laye.

Ta ti oshinima eshi osha ningwa momudo 2018 ndele fiyo onena oha di ashike moshikwakwa shotuwa shi li peumbo limwe mOngwediva. 

Natangwe Nghipukulwa okwa ti eumbo laye ola hanaunwa po konima eshi vati ovashiinda shaye va shangela omukanda keembelewa delelo lodoolopa yaShakati tava pula eumbo laye opo li kale la tembulwa po shaashi oha nangeke eembudi. Ta ti muni ina ninga omakonaakono, okwa kufa ashike onghatu ye likolelela komalundilo e a ningilwa kovakainhu vamwe ovo va li ve na oudjuu naye shaashi a anya okupanga oukaume navo.  “Paife ohandi nangala motuwa ihaye ende i li peumbo lamumwamemeona li li mOngwediva,” ta popi nenyeme. Nghipukulwa ta ti motuwa omo okwa li ashike ngeno a pewa a kale mo okafimbo kanini manga ta pewa onhele kumuni opo a tunge eumbo laye, ashike paife omido nhano tadi piti okudja efiku eumbo laye la hanaunwa po, nokuudanekelwa kutya otaka pewa onhele.  Moku ya momadilongo nghene sha enda opo a kanife ashishe osho a li e na, Nghikupulwa okwa hokolola ta ti pefimbo eumbo laye la hanaunwa po ka li a hangika mo meumbo. 

Ta ti efiku olo okwa haluka eshi a dengelwa kutya ovanambelewa vamuni ove lipyakidila nokuha8nauna po eumbo laye. 

“Eshi nda ka aluka, opo pa li eumbo lange onda hanga pa yela,” ta hokolola noluhodi.  

Ta ti noinima yaye aishe ei ya li meumbo ina pewa po nande oshimwe fiyo onena, nghee ya ile novanambelewa. 

“Onda kala nokuninga eenghendabala nokuya keembelewa damuni noshoyo kombelewa yangoloneya waShana ashike ihandi mono ekwafo lasha,” ta ti.

Nghipukulwa ta ti ehanaunopo leumbo laye ola hanauna yoo ofamili yaye, shaashi nounona vaye ovo va li have ya komafudo, paife ihe va mono vali shaashi kave na apa tava nangala.

Ta ti eshi tashi mu vele unene osheshi fiyo opaife oha futu eendjo odo kwa li a lya eshi a landele oitungifo yeumbo laye. 

“Fiyo onena ohandi kufa pokamaliwa kange kopenzela youlema handi futu eengunga dovanhu daNampost, ashike nghi na apa handi di. Otashi vele nge,” Nghikupulwa ta ti. 

Okwa indila elelo lodoolopa yaShakati opo li mu pe onhele yedu opo a dule a tunge po eumbo laye shaashi okwa loloka okunangala motuwa.

Omupopiliko welelo lodoolopa yaShakati Katarina Kamari okwa ti eumbo laNghipukulwa ola hanaunwa po shaashi okwa li li li ponhele ina pelwa po epitikilo kumuni.

Ta weda po yoo ta ti ovakwashiwana ova shangela omukanda kumuni tava pula opo eumbo laye li tembulwe po ponhele opo shaashi ohamu holekwa eembudi noinima ya vakwa.

Onghee okwa ti okudja opo ova kala nokushangela omikanda dihapu kuNghipukulwa ta pulwa a kale a kufa po eumbo laye ashike ina hala.

“Okudja opo muni okwa hanauna po eumbo laye molwaashi okwa dopa okuliufa komalombwelo oo a tulwa po kelelo lodoolopa,” ta ti

Okwa yelifa ta ti Nghipukulwa okwa kala nokuufanwa oikando ihapu opo a ka tale ko omaliko aye ashike iha i ko.

fhamalwa@nepc.com.na

 


2023-03-30  Festus Hamalwa

Share on social media