New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ndeitunga ta ti ovapolifi tava longo oimbuluma ohava amenwa kuvakwawo …Ashike ovo tava ka vaka omahooli otave ke u tool

Ndeitunga ta ti ovapolifi tava longo oimbuluma ohava amenwa kuvakwawo …Ashike ovo tava ka vaka omahooli otave ke u tool

2022-06-30  Festus Hamalwa

Ndeitunga ta ti ovapolifi tava longo oimbuluma ohava amenwa kuvakwawo …Ashike ovo tava ka vaka omahooli otave ke u tool

Kakukutu wopolifi moNamibia Inspector General Sebastian Ndeitunga okwa ti ombelewa yaye oya kwashilipaleka kutya omahooli epangelo oo a kala nokuvakwa kovapolifi okwa amenwa.

Okwa ti ombelewa yaye oya tula po omalandulafano ape a tulwa nale moilonga nghee ovapolifi tava nwefa eetuwa
dopolifi omahooli kutya otuwa keshe oya didilikwa noshoyo edina laau ta mwena omahooli.

Okwa ti elalakano okuninga oilonga ipu ngeenge taku ningwa omakonakono e na sha nomahooli taa ka lopotwa a vakwa.

Ndeitunga okwa ti okwa yandja elombwelo kovakulunhu voitaashi yopolifi opo va kale tava konaakona nawa ngeenge ovapolifi tava kanwefa eetuwa depangelo omahooli.

Okwa kunghilila ovakulunhu voitaashi opo va kale tava wanifa po oinakuwanifa yavo efimbo keshe mokutala ovapolifi ava tava longo noulingilingi.

 Onghee okwa ti elalakano okukelela ovapolifi vaha vake vali omahooli epangelo eshi hava kala tava longifa oukalata vepangelo mokunwefa etuwa davo dopaumwene.

Ndeitunga okwa lombwela Kundana ta ti ombelewa yaye oya didilika ovapolifi tava lopotwa tava vake omahooli epangelo.

Okwa ti eshi otashi ulike efano lii moshiwana eshi ovapolifi ovo tava lopotwa tava longifa oumbudi komesho yoshiwana.

“Omupolifi keshe ta ka lopotwa tava ke omaholi ota ka ninga oshihopaenenwa sha vakwao shaashi ombelewa yange ita i fiya emanya lo londa ku li kwao kombinga yeembudi dili modjalo wopolifi ta di vake,” Ndeitunga ta ti.

Konima yomafiku a pita omupolifi weedula 43, ha longele mOmuthiya okwa li a pewa obooloha yoN$700 konima eshi kwa li a kwatwa po shaashi vati a vaka omahooli epangelo oo a nwefa motuwa yaye yopaumwene.

Ndeitunga okwa ti ovapolifi ihava longo nelitulemo mokunakona oimbuluma ei tai ningwa kovapolifi vakwao ashike ngeenge oshimbuluma sha ninga komukwashiwana umwepo vo otava endelele.

“Ovapolifi ohava futwa oshimaliwa opo va kale tava amene eliko lepangelo noshiwana. Ashike ngeenge oimbuluma imwe otai ningwa apa ve li ndele kave i wete va fa va mangwa komesho ngaho itava longo nawa shaashi otava lalakanene ashike oshimaliwa,” Ndeitunga ta ti.

Okwa weda po ta ti ovapolifi nava kale tava longo moshili kombinga yoimbuluma tai ningwa kopolifi vakwao unene tuu peenhele davo doilonga.

“Ovapolifi nava kale tava ulike oshihopaenwa shiwa moshiwana shaashi ova pewa oshinakuwanifa shokukaleka po elandulafano nokuamena oshiwana,” Ndeitunga ta ti.

fhmalwa@nepc.com.na


2022-06-30  Festus Hamalwa

Share on social media