• April 6th, 2020

Pula yetuna itisa muunda mwa Zambezi


WINDOKO – Pula yetuna yenze isweli kunela mwanaha kaufela, nimwalinaha zeli bukaufi, ise itisize muunda mi mubusisi wasikiliti sa Zambezi Lawrence Sampofu, nanitifalize kuli libaka zeñwi mwasikiliti sa Zambezi, sihulu mwasilalanda sa Kabbe ya Mbowela seli tibisizwe kimezi amuunda. Mwakweli ya Ñulule katengo ka Sadc nekakile kafa mamela yakuli pula yetuna ikaba teñi, mi ikaswana yatahisa muunda. Hana bulela ni New Era viki yefelile naize muunda utiswa kikutala kwanuka ya Lyambai bakeñisa pula yenze inela hahulu mwalinaha zeli mabapa, ili Zambia ni Angola. 

Liluko la Njimo, Mezi ni Mishitu libulela kuli halisika bakanya kale piho, yakunanuha kwamezi mwanuka ya Lyambai. “Lu amuhezi pula yende cwanuñu. Nuka ya Lyambai inze inanuha kuzwa makalo akweli ye. Mi se sweli kusululela mezi mwalibaka za saana, ili toloko yakuli muunda wataha. Kubonahala kuli uitahanezi bakeñisa kunela hahulu kwapula mwanaha Zambia ni Angola ili kokutisa muunda, kona libaka zeñwi hase litibile,” nekubulezi mubusisi. Hala libaka zeo ki Muzii ni Nankuntwe mwasilalanda sa Kabbe ya Mbowela. Mi naize kubonala kuli muunda uka yandulukela kwaminzi yeñwi mwasilalanda sa Kabbe ya Mbowela.

 Mubusisi ukupile bayahi balibaka zepeli kuitukiseza kututela kwalibaka zelumbile sina Lusese ni Salambala. Naize kanako yacwale hakuna mafu kapa likolofalo zebihilwe. Hana buzizwe hala buitukiso bwa katengo kasikiliti, Sampofu naize baitukiselize mi lika zeswanasina matente ni malonji lilukisizwe haiba inge kuba nitokwahalo yakututisa sicaba. Hala baituti balibaka zepeli zebulezwi naize usa libelezi piho kuzwelela kwamutatubi nibazamaisi balikolo za Muzii ni Nankuntwe. Nakupile sicaba sesifumaneha kwalibaka zetibiswa kimezi amuunda kukala kukutula mbonyi yabona pili isikato tibiswa kale kimezi amuunda.


Albertina Nakale
2020-01-22 08:00:57 | 2 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...