• July 10th, 2020

Swartbooi ubulela kuli hana kacimacima


WINDOKO – Muetapili wa kopano ya Landless People’s Movement (LPM) Bernadus Swartbooi, viki yefelile naize hana kacimacima, nihaike utisize siyongili mwandu ya milao mwalivi zefelile. Hana bulela ni bamakande Swartbooi naize kimutu yana nitabo yatokomela litokwahalo zeo kopano yahae ibata kutahisa. 

“Hanina kacimacima, kwanda kuli taba ye nina ni yona kona yebizwa mwa Bibele kuli ‘ki bunyemi bwa kuluka’ mi ni susueza bayahi banaha Namibia kaufela kuli lukopane hamoho mwa bunyemi bwa kuluka. Bunyemi bwa kuluka buama mutu ya lwanisa ketululo mwa sicaba – amute mube ni luna mwa bunyemi bwa kuluka,” muuna yabifile wa lipolitiki ili yana kile aba mubakweli ku likwambuyu ni mubusisi nabulezi.
“Alu lwanele babotana, babasina maata ni baba kungulezwi kwatuko. Amube ni luna mwa bunyemi bwa kuluka. Kono kubulela kuli ni katazwa ki bunyemi kimafosisa, hakicwalo. Ninyezi nili mwatabo, nina ni bana, mi ni mueteleli wa sicaba, hamoho cwalo ni babahulu, neba luelelize mi nelu telelize,” nekubulezi Swartbooi. Swartbooi na nyazizwe Lamubulo hane akanana sina kamita ni likwambuyu wa kusebeza Utoni Nujoma mwandu ya milao hane akile ahuweleza: “Utoni, ina fafasi… likuba halibuleli baba talifile habasweli kubulela.” Nekubile ni toyano mwahala Swartbooi ni Nujoma lwapili hane abizize yalatelela hane bali kwa liluko la muubu kuli ki “sikuba” mwandu ya milao. Swartbooi nakile abulela manzwi awo asali membala wandu ya milao wa kopano ya Swapo ni mubakweli likwambuyu wa zusuluso ya muubu. 

Cwalecwale bayemeli ba Nujoma Metcalfe Attorneys nebakile bañolela Swartbooi liñolo kumulaela kuli añole liñolo la kuikupela maiswalelo, kabaka la kulwaha ni kushubula likwambuyu wakusebeza mwahala sicaba mwalilimo zebalwa. Bayemeli ba Nujoma neba fumbela kuli bakabiha Swartbooi, ili yomuñwi wabayemeli mwa Khuta Yetuna, kwa katengo kakabeya falikute kuli katalime mikwa yahae “kakuli hailukeli mubeleki wa mulao.” Kaku alabela kwa bayemeli ba Nujoma, LPM nebulezi viki yefelile kuli hai nyanganyiswi ki mifumbo yakuhapeleza Swartbooi kuli aikupele maiswalelo kuyanali muzamaisi wa hae. LMP neize liñolo la litaelo “lifosahezi, lina ni sinundwe, mahanyi, la tapaula mi kila mbwashula.”
“Zibo yaluna yabayemeli banako kasamulaho abuhateleli kikuli kibabeleki sakata, babana ni likute mi bañola mwamushobo onamalile hande, ili kusupeza litaba zacwale zebonisa sizo sa milao ya batu,” kopano nebulezi. Hala Nujoma kopano neize membala wa ndu ya milao wa Swapo naswanela kuisa lipilaelo zahae kwa katengo kaliswanelo. Katengo hala zeñwi katalima mikwa ya limembala ni kuloba milao mwandu ya milao. 
“Nujoma nabile ni kabelo mwakutahisa katengo kaliswanelo. Mi kalinako kaufela nabile ni kabelo mwakutahisa milao hamoho cwalo nikuketa bazamaisi bakatengo. Katengo katalima lipilaelo zona ni zona. Kabe nekabupilwe hande neka kakona kutalima ni kubatisisa taba yeo, isi kuyobata katulo mwa makululu.”


Kuzeeko Tjitemisa
2020-06-15 09:16:28 | 25 days ago

Be the first to post a comment...

You might also like...