• August 4th, 2020

Valikwali kavazumbanesere embo lyawo kwaMusita gontundiliro zaNegeria


Maria Amakali WINDHOEK - Musita gontundiliro zosirongo saNegeria gongereka vana kutumbura asi life Changing Christiaan kumwe namukadendi ngesi mompanguro vana kara morwa kwahakana embo lyovalikwali moVenduka eli lina kara nomulyo nsene mokulirandesa kuna kupura yimaliva yokusika ko N$1.5 yono miliyuna. Awo ngesi kavakamonekere rwauvali mompanguro komupanguli Celma Amadhila, Musita Isaac Onwordi ngesi kuna mutamba mukaro gomudona omu vavaka ndi varugana umbondo. Eyi kwagenda ngesi asi vantu ava kwalizuvhire asi musita namukadendi vahepa kutunga membo eli kumwe nokufuta yimaliva nkenye kwedi, nye kwayamoneka asi venya embo kapi hena vayakere nompito zoureru mokuhwilira membo lyawo. Onwordi namukadendi yipo nye vamwene mpito vaze vakature embo eli pedina lyawo nomagano aga varuganesere gokupira kuziramo. Mupanguli kayimwene hena asi musita namukadendi kwatmwinina enyatero lyavenya embo makura yiyo yavarerupa mokutjindja embo eli pedina lyawo. “ Usili ntani kuna kutanta Yuma mugazarerwa kwaruganesa ndi gayidiva asi embo eli lyonomora 148 Nthilla street, morukanda rwaDorado park , ntani mugazarerwa kwarugana epuko lyakahurako yimo ngoso zina kutanta mbudi vana kambekeko. Ano vanyandelimo kwakere siruwo simwe nawo vamwe ngavazi kongereka ozo vana kutumbura asi Life Changing Christiaan. Ano musita kumwe namukadendi kavavapere nye valifutiremo modorongo yimaliva yokusika ko N$10 000 siruwo sooso vahovere kukamoneka kompanguro, nonokonda dimwe vana vatulireko. Mpanguro kazivasilikire asi vahalihameseremo nampili nakauke momakonakono ndi asi vahuyunge kumwe nowo vana kugava maumbangi. Awo simpe kavavatanterere asi kapi navafura kupwaga moVenduka vahana kugwana epilisiro komeho vakarugane ngoso komuporosi ogu ana kukona kona simpagwa sangesi. Awo simpe kuna kuvandindira vakamoneke kompanguro momazuva 16 October, konyima tupu mpanguro apa kazirundwilire mpanguro ezi vape vaporosi siruwo vatwikire nomakonakono.
New Era Reporter
2018-07-26 09:59:14 | 2 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...